fbpx

Mohbad Beast and Peace Mp3 Download

Download Mohbad Beast and Peace

Beast & Peace” is a captivating record that showcases Mohbad’s incredible talent. The song is a blend of Afrobeats and hip-hop, with a catchy beat and infectious hook that will have listeners singing along in no time. Mohbad’s distinct style and fascinating voice shine through in this single, making it a must-listen for all music fans.

The song has been receiving positive reviews from fans and music critics alike. Many have praised Mohbad’s unique sound and his ability to blend different genres seamlessly. The lyrics of the song are also noteworthy, with Mohbad addressing themes of love, peace, and self-confidence.

Mohbad Beast and Peace Video

Mohbad’s “Beast and Peace” has an official music video that was released on June 10th, 2023. The video is directed by TG Omori and features Mohbad in various locations, including a forest, a mansion, and a club.

The video starts with Mohbad standing in the middle of a forest, surrounded by trees. He is wearing a black hoodie and sunglasses, and he is holding a microphone. The camera then cuts to a mansion, where Mohbad is seen sitting on a throne, surrounded by women. He is wearing a red suit and sunglasses, and he is rapping into the microphone.

The next scene shows Mohbad in a club, surrounded by people dancing. He is wearing a white shirt and sunglasses, and he is rapping into the microphone. The camera then cuts back to the forest, where Mohbad is seen running through the trees. He is wearing a black hoodie and sunglasses, and he is rapping into the microphone.

Mohbad’s ‘Beast and Peace lyrics

(The winds will come)
(To steal the words I say) Imole
Ahn

Ahn, mó silent mood, but beast ní mí
Mo lé cause violence but still, peace ní mí
You don’t have to hurt me, before you win
You don’t have to kill somebody before you sin

Óṣá lé browse, láì dè ló sub oh
Òde lé go far without God oh
So, mó dúró t’Olùwà
So, kò kín ṣe irú wá
Even tọbà fún yín làbọ pẹ’lú spoon,
ẹ lè j’ojú wá

Èmi má dẹ tí bad, láti àyé la’dì-la’dì
Láti àyé 1990 tó ńlù beat pati-pati
Èmi tímo feel bad,
mó dẹ tí feel good
Now, mó feel better,

Surulere bí Ojuelegba

Torípé mó wọ ńkán, wọn sọ pé mowà on drug
Now, mowà on top, life mí òdẹ ní contour
Mó pàwọn ni Naija, ó tún báwọn ní London
Fún wọn ní KPK, Ponmo, Light boy wo, mo ńta’na
(Light-boy mo ńta’na)

Uh, mummy mí àti daddy mí, wọn kàn ló ń question mí
Wọn ní, “Ìbò l’otí rí vibe yi, ṣé ọwọ demon?”
Àwọn tọ senior mí, wọn bèrè,
“Where you see money?”
Àwọn tí mó jùlọ, wọn photocopy mí

First cashout mí, ọmọ ìyá,
mó dè fí rá bazooka
Mo kó fún àwọn sharp shooter
Ẹ má bínú tọbá dá sí’ta
Tra-ta-ta-ta-ta-ta fún àwọn fake nigga

Àwọn t’ofẹ shame mí
Wo, èmi wá shameless
Wọn fẹ stain white mí,
but mo wá stainless
Àwọn nigga tọ leave mí,
wọn lé rí realness

Torí pé silence mí,
no mean say na weakness

Shoutout sí Iba J, Diarra, pẹ’lú Hayan
CY, Darosha, Prime Boy
Spending with my daddy, life mí wá splendid
Ológo, Zomo, TIA, Bella

(Chukwuchilly)
Soul
Mí ṣámọ
Wọn ní irú ẹ
Irú ẹ tóní, kò kíń ṣe original
(Boombah)
O fẹ, o fẹ sùn mó mí
But, kò kíń ṣe òun gan-gan

Leave a Comment